top of page
elerhetoseg

Általános Szerződési Feltételek

A tagállamok közötti szabad információáramlásról. Az alábbi adatvédelmi tájékoztató a
tagállamok számára kötelezően alkalmazandó GDPR Rendelet szellemében készült, és
alapvető információkat tartalmaz arról, hogy a Medical Piercing hogyan gyűjti, használja, és
védi az Ön személyes adatait, iletve milyen adatvédelmi elveket követ az adatkezelés
során. A Medical Piercing elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, és
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 

Alapvető fogalmak

 

- érintett: az adatkezeléssel érintett, bármely információ alapján azonosítható természetes
személy;
- személyes adat: az érintettre vonatkozó bármilyen információ;
- adatkezelés: bármely személyes adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése és
megsemmisítése;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, majd végrehajtja,
vagy végrehajtatja;
- adatfeldolgozó: az adatkezelő megbízásából adatkezelést végző harmadik fél;
- adatvédelmi tájékoztató: olyan írott szöveg, amely megfelelően tájékoztatja az érintetteket
személyes adataik kezeléséről, beleértve a jogalapot, célt, és az érintettek jogait;
- adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését,
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
- hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az adatkezelés során általunk alkalmazott alapelvek

 

- a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, illetve az Ön számára
átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”);


- a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és
azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség
elve”)


- az általunk gyűjtött személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek
és relevánsak, illetve csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság elve”)
 mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és
szükség esetén naprakészek legyenek, ennek megfelelően a pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törüljük vagy helyesbítjük („pontosság elve”)

 

- a személyes adatokat olyan formában tároljuk, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság elve”)


-  a személyes adatok kezelését olyan módon végezzük, amely megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő
biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg elve”)

 

Adatkezelő adatai


Vállalkozás: GFRP Kft.
Székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1/1
Telefonszám: +36 70 633 6662
Postacím: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1/1
E-mail cím: medicalpiercing.hu@gmail.com
Adószám: 32174481-2-41

 

Társaságunk tárhely szolgáltatója:
 Tárhelyszolgáltató neve: Wix com Ltd.
 Tárhelyszolgáltató honlapja: https://wix.com
 Tárhelyszolgáltató e-mail címe: contactvideo@wix.com

 

Az adatkezelésről

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, email-cím,  számlázási cím, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, egészségi állapotra vonatkozó adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a felhasználó regisztrációnál illetve
regisztráció nélküli rendelés leadásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatainak kezeléséhez), illetve Társaságunk jogos érdeke.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, nem regisztrált felhasználók.

 

Az adatkezelés célja: a megrendelések és foglalások teljesítése, marketing tevékenység és
számlázás.

 

Az adatkezelés időtartama: a megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő, de legfeljebb 5 évig.

 

Adatfeldolgozók

Barion Payment Zrt. elektronikus fizetés,
számviteli bizonylat
kiállítása

K+J Kft. könyvvitel
Salonic - időpontfoglalás
 

Mik azok a cookie-k (sütik) ?

 

A süti egy kis fájl, amit a meglátogatott weboldal tárol el az Ön számítógépén. A cookie-k
lehetővé teszik, hogy a webhely egy bizonyos ideig emlékezzen az Ön beállításaira (pl.
felhasználónév). Az első alkalommal, amikor Ön felkeresi weboldalunkat, felkérést kap arra,
hogy fogadja el vagy utasítsa el a cookie-kat. A leggyakrabban használt internetes böngészők
(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik
használatát, azonban Ön ezeket a beállításokat módosíthatja, illetve már a számítógépen lévő
eltárolt sütiket is tudja törölni. Bővebb információért használja böngészője „Súgó”
menüpontját.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei


A GDPR Rendelet 15-22. cikkei szerint Ön jogosult arra, hogy


- az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon
(előzetes tájékozódáshoz való jog)
- kérelmére személyes adatait illetve azok kezelésével összefüggő információkat az
adatkezelő rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog)
- kérelmére a Medical Piercing helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan, hibás adatokat
(helyesbítéshez való jog)
- kérelmére az Medical Piercing késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat (törléshez való jog)
- kérelmére az Medical Piercing személyes adatai kezelését korlátozza (adatkezelés
korlátozásához való jog)
- panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (panasztételhez való jog)

- igényét bírósági útra terelje (bírósághoz fordulás joga)

 

Jogorvoslati lehetőség:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 Honlap: https://naih.hu/

 

Panasszal az illetékes békéltető testületekhez is lehet fordulni.
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető
el: www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Kérjük, hogy mielőtt az adatvédelmi hatósághoz vagy egyéb szervhez fordulna,
problémája mielőbbi rendezése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a
megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott


- adatairól,
- azok forrásáról,
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra és
megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.

Hogyan kezeljük az adatvédelmi incidenseket?

Az általunk kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul,
de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül
bejelentjük a Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető,
hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.
A tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül
érvényesülő jogszabályai, illetve a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően történik.

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – (Info tv.)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grtv.)

Budapest, 2023.02.15
GFRP Kft.
 

hatter2.png

Foglalj időpontot!

...és adj egy esélyt a migrén-mentes életnek!

Kovács Gabriella - A Medical Piercing alapítója

medical-piercing-shenmen-es-migren-piercing-kovacs-gabi-portre.jpg
bottom of page