top of page
elerhetoseg

Általános Szerződési Feltételek

A GFRP Kft. (székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1/1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-410329, adószám: 32174481-2-41, bankszámlaszám: 12010635-01882682-00100002, továbbiakban mint Medical Piercing), illetve ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Medical Piercing és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél) között a Medical Piercing által az Ügyfél részére nyújtott testékszer felhelyezés illetve fizikai és egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a Felek a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 

1. Szolgáltatás 

 

1.1 A Medical Piercing fizikai és egyéb közérzetjavító szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). A Medical Piercing kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági

engedéllyel rendelkezik. 

 

2. A Felek jogai és kötelezettségeik 

 

2.1. A Medical Piercing kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja. 

2.2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: 1135 Budapest, Újpesti Rakpart 7.

A Szolgáltatások helyszínét a Medical Piercing egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni. A Medical Piercing a Szolgáltatásokat a kozmetikai személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). A Medical Piercing  valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 

2.3. A Medical Piercing jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására. 

2.4. A Medical Piercing az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Medical Piercing szalonban fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért a Medical Piercing díjazásra jogosult. Felek között a Kezelési Nyilvántartás és a Beleegyező Nyilatkozat kitöltésére kerül, amely meghatározza a megvásárolt szolgálatás(oka)t.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások díja, a szolgáltatás típusára, az Ügyfél adottságaira, a kezelés bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változhat, így annak pontos összegét mindenkor a Kezelési Nyilvántartás tartalmazza. 

2.5. A Medical Piercing köteles az Ügyfelet a kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, az esetleges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél külön Beleegyező Nyilatkozat aláírásával igazolja. A hozzájáruló nyilatkozat Ügyfél általi el nem fogadása esetén a Medical Piercing a Szolgáltatás nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja. 

2.6. Az Ügyfél köteles az online felületen lefoglalt időpontban megjelenni. A Medical Piercing a kezelés – esetlegesen – előre egyeztetett időpontjáról a kezelést, vizsgálatot megelőzően az Ügyfél által megadott telefonszámra/e-mail címre emlékeztető SMS-t/e-mailt, vagy küldhet. 

Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 24 órával korábban értesíteni a Medical Piercinget, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. 

Amennyiben az Ügyfél egy időpontot úgy mulaszt el, hogy távollétét a kezelés időpontja előtt legalább 24 órával nem jelzi írásban (e-mailben a medicalpiercing.hu@gmail.com címre vagy SMS-ben a Medical Piercing SMS számára (+36 70) 633 6662 küldött üzenettel) a Medical Piercing felé, a Medical Piercing a szolgáltatást elvégzettnek tekinti, és teljes áron számítja fel.

 

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a Medical Piercing, rajta kívül álló ok miatt a lefoglalt időpontban  nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére vagy más az Ügyfél által szabadon választott időpontban várja a Szolgáltatás nyújtására. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre / kártalanításra nem jogosult.

2.7. Amennyiben az Ügyfél a migrén piercing behelyezését követően 4 hét eltelte után nem elégedett a piercing hatásával, azt a kezelést követően 4 héttel jelezheti Medical Piercing számára, melyre tekintettel érvényesítheti a Medical Piercing  által vállalt azon garanciát, miszerint Medical Piercing csak a piercing áráért (5.000 Ft) egy megerősítő piercinget helyez be Ügyfélnek.

2.8. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Medical Piercing jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 

2.9. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Medical Piercing működési rendjét tiszteletben tartani. 

2.10 Az Ügyfél a Kezelés igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Kezelés ellátásában a Medical Piercinggel, a Medical Piercing alkalmazottjaként közreműködőjével, illetve egyéb Medical Piercing partnerrel együttműködni, így többek között: 

- tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő szolgáltatás kiválasztásához és elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről; 

- tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról; 

- a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni, illetve kérdőíveket kitölteni; 

- tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról; 

-  a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani; 

- a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. 

2.11. Az Ügyfél köteles a Medical Piercing által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni. 

2.12. A Medical Piercing az Ügyfél vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha 

- a vizsgálat eredménye vagy a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni;

- a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt szolgáltatás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik; 

- a konzultáció folyamán, vagy bármikor később a Medical Piercing véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra, kezelésre nem alkalmas.

2.13. A Medical Piercing a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, és a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el. 

 

2.14. A Felek között a szolgáltatásra irányuló Kezelési Nyilvántartás és az Ügyfél ellátása során előálló valamennyi dokumentáció elektronikus úton is megköthető, aláírható. Ebben az esetben a Kezelési Nyilvántartást, illetve annak bármely mellékletét tartalmazó okiratot, az egészségügyi dokumentációt a szolgáltató az ügyfél azonosításán keresztül az ügyfél személyéhez rendeli és a személyhez rendelést az ügyfél saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja. A Szolgáltató azonban bármikor kérheti, hogy az ügyfél a nyilatkozatát papíron tegye meg. 

2.15. A Medical Piercing az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal. 

2.16. A Medical Piercing az ügyfél személyes tárgyaiért a Medical Piercing szépségszalonok területén felelősséget nem vállal és nem köteles az Ügyfél a Medical Piercing szalon(ok)ban felejtett tulajdonát (pl. kabát, esernyő) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni. 

3. Díjazás 

3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Medical Piercing csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést. 

3.2. A Díj megfizetése számla ellenében történik, készpénzben, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalás útján a Medical Piercing fentiekben maghatározott bankszámlaszámára. Banki átutalás útján történő Díjfizetés esetében a Medical Piercing a teljesítés igazolásaként elfogadja a banki terhelési értesítő eredeti példányát vagy az azzal mindenben megegyező hitelesített másolatot. 

3.3. A Medical Piercing által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kötendő Kezelési Nyilvántartás mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Medical Piercing a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre köteles megfizetni a Medical Piercing részére. 

3.4. A Medical Piercing – ellenkező megállapodás hiányában – a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja. 

3.5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást bármely okból – ideértve az olyan elháríthatatlan külső vagy belső okot is, mint az Ügyfél egészségi állapotban felismert olyan jellemzője, amely alkalmatlanná teszi a Szolgáltatás elvégzésére, függetlenül attól, hogy az állapot a befizetéskor már fennállott-e, vagy később állt be – lemondja, vagy nem veszi igénybe, a Medical Piercing a már kifizetett, de még igénybe nem vett beavatkozások díjából a kezelési csomag teljes árának 20%-át jogosult megtartani, a fennmaradó részt pedig visszatéríti a 3.6 pontban meghatározott módon.

3.6. Az Ügyfél által befizetett, de igénybe nem vett beavatkozás díjára a befizetett összegnek a 3.5. pont alapján visszajáró részét; a Medical Piercing az Ügyfél írásbeli kérésére az üzleti éven belül készpénzes, bankkártyás, vagy átutalásos befizetés esetén banki átutalással köteles visszafizetni az Ügyfél részére. Egyéb fizetőeszköz (pl. Szép kártya) esetén a visszatérítés az adott fizetőeszköz kibocsátójának szabályzatában meghatározott módon történik. Üzleti éven túl függetlenül az igénybe vett fizetőeszköztől az Ügyfél visszatérítésre nem jogosult, a befizetett összegnek a jelen pontban szabályozott hányada egyéb szolgáltatás igénybevételekor a Medical Piercingnél beszámításra kerül. 

Amennyiben az Ügyfél befizetését a 3.9 pont szerinti SZÉP kártyával teljesítette, úgy a visszautalás kizárólag az Ügyfél SZÉP kártya számlájára történhet. 

 

3.7. Amennyiben a Medical Piercing bármely okból (pl. reklamációkezelés) az Ügyfél befizetésének visszautalása mellett dönt – ideértve a 3.6 pont szerinti visszautalás esetét is –a tárgyév december 31-ig köteles azt megtenni. Abban az esetben, ha az Ügyfél írásbeli nyilatkozata, vagy a Medical Piercing visszautalásról szóló döntése tárgyév november 01. és december 31. között születik meg akkor a Medical Piercing az Ügyfél befizetésének visszautalását legkésőbb következő év február 28-ig köteles elindítani. 

3.8. A Medical Piercing szerződött SZÉP kártya partnerei által kibocsátott SZÉP kártyát a Medical Piercing kizárólag a kibocsátók szabályzataiban meghatározott módon fogadja el. Visszautalás esetén is a visszautalásra minden esetben csak az Ügyfél SZÉP kártya számlájára kerülhet sor. 

3.9. Ajándékutalvány használat 

A Medical Piercing szépségszalonokban az ügyfeleknek lehetőségük van ajándékutalvány vásárlásra, melyek 3 hónapig érvényesek. A fel nem használt összeget a 3 hónap lejárta után, nem áll módunkban visszafizetni. 

4. Felelősség 

4.1. A Medical Piercing kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Medical Piercing - beleértve a Személyzetet is - szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Medical Piercing - beleértve a Személyzetet is - magatartásával állnak összefüggésben. 

4.2. Tekintettel arra, hogy a beavatkozások közismert (a pácienstájékoztatóban felsorolt) kockázatain túl speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat okozó elváltozások, bevérzések, bőrelszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások, gyulladások stb. keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, a Medical Piercing ezzel kapcsolatos felelősségét a 4.1. pontban foglaltak kivételével kizárja. 

4.3. A Medical Piercing mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, és az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Medical Piercing esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget. 

4.4. A Medical Piercing nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit – különösen a 2.9. pontban foglaltakat megszegi, – illetőleg a Medical Piercing nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be. 

5. Titoktartás, adatvédelem

5.1. A Medical Piercing köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni. 

5.2. A szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., továbbá az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Medical Piercing Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

5.3. Az Medical Piercing szalon(ok)ban kezelésre (szolgáltatásra) jelentkező ügyfeleink személyes adatait a törvényi előírásnak megfelelően tároljuk, továbbá regisztráláskor ügyfeleink hozzájárulnak az adataik kezeléséhez és azok lézerspecialistáknak történő továbbításához. 

 

6. ÁSZF hatálya 

6.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Kezelési Nyilvántartás kifejezetten eltérően nem rendelkezik. 

6.2. A Medical Piercing fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a www.medicalpiercing.hu internetes honlapján teszi közzé. 

6.3. Amennyiben jelen ÁSZF vagy az Kezelési Nyilvántartás egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF illetve a Kezelési Nyilvántartás többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének. 

7. Záró rendelkezések 

7.1 A Felek között a szolgáltatásra irányuló Kezelési Nyilvántartás az Ügyfél választása szerint elektronikus úton is megköthető. Ebben az esetben a szerződést, illetve annak bármely mellékletét tartalmazó okiratot a szolgáltató az ügyfél azonosításán keresztül az ügyfél személyéhez rendeli és a személyhez rendelést az ügyfél saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja. A Szolgáltató azonban bármikor kérheti, hogy az ügyfél a nyilatkozatát papíron tegye meg. 

7.2. Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

7.3. A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. 

7.4. A jelen ÁSZF-ben és az Kezelési Nyilvántartásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók. 

7.5. A Medical Piercing biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. 

7.6. A jelen ÁSZF 2023. február 15. napján lép hatályba.

 

 

 

 

Kelt.: Budapest, 2023. február 15.

Medical Piercing
GFRP Kft.

hatter2.png

Foglalj időpontot!

...és adj egy esélyt a migrén-mentes életnek!

Kovács Gabriella - A Medical Piercing alapítója

medical-piercing-shenmen-es-migren-piercing-kovacs-gabi-portre.jpg
bottom of page